Drs. Alamsyah, M.Hum
Drs. Alamsyah, M.Hum
Ketua Prodi
Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Sekretaris Prodi